metodyBadania ETBadania RTBadania PTBadania MTLaboratorium-NDT
Jesteś tu: » Strona główna  » Magnaflux - BIEŻĄCE INFORMACJE


W artykule tym rozszyfrowujemy standard kodowania IP według normy EN 60529 (opracowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną IEC z udziałem m.in. Amerykańskiego Krajowego Instytutu Normalizacyjnego ANSI) przy użyciu wykresu pokazującego, co jest zasadnicze dla wyposażenia NDT

In this article, we break down the ANSI/IEC 60529 Ingress Protection Code with a chart to show what's essential for equipment.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA
Bez względu na to, czy pracuje się w przemyśle samochodowym czy lotniczym i kosmicznym, kontrole wydajności systemu są kluczowe dla optymalnej kontroli. Kontrole wydajności systemu muszą być wykonywane codziennie, aby zweryfikować zdolność systemu do magnetyzacji i tworzenia wskazań przy badaniu. W tym artykule wymieniamy i wyjaśniamy, dlaczego każde oprzyrządowanie do badania magnetyczno-proszkowego jest potrzebne do weryfikacji zdolności systemu kontrolnego.

Whether you are in the automotive or aerospace industry, system performance checks are crucial for an optimal inspection. A system performance check needs to be run daily to validate the capability of the system to magnetize and create indications for examination. In this article, we list and explain why each MagneticParticleInspection accessory is needed to validate the system performance of an inspection.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA
Wyjaśnienie, dlaczego każde oprzyrządowanie do badania magnetyczno-proszkowego jest potrzebne do weryfikacji jakości systemu kontrolnego

Explaining why each Magnetic Particle Inspection accessory is needed to validate the system performance of an inspection.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA
Kontrola tarczy przy użyciu wywoływacza rozpuszczalnikowego. Wywoływacz składa się z dwóch rodzajów składników: cząstek stałych odpowiedzialnych za wywołanie wskazań i rozpuszczalnika, w którym te cząstki są zawieszone. Rozpuszczalnik wybrany przez producenta określa tempo, w jakim wywoływacz wysycha. Składy rozpuszczalników Magnaflux zostały starannie opracowane i przetestowane przez chemików firmy dla uzyskania czasu schnięcia najbardziej korzystnego dla klienta, z priorytetem łatwości stosowania i wysokiej jakości kontroli nad czułością wywoływania.

Disk inspection with solvent based developer. Developer consists of two types of components; the solids that are responsible for developing indications and the solvent with which the solids are suspended in. The solvent the manufacture chooses determines the rate at which the developer dries. The solvent ratios of Magnaflux developers have been carefully formulated and tested by Magnaflux chemists to achieve the most advantageous developer dry time for the customer, prioritizing ease of application and high inspection quality over speed of development.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA
Posłuchajcie odpowiedzi ekspertów na takie pytania, jak: Czy czyszczenie elementu jest konieczne? Czy można namagnesować element poprzez powłokę? Czy zawsze trzeba wykonywać dwa strzały prądowe?

Listen to the experts answer questions like: Is part cleaning necessary? Can you magnetize parts through a coating? Do you always have to do two shots?

https://www.youtube.com/watch?v=_y4dXkTdXDc&feature=share&fbclid=IwAR0f-4HkXYMKo9ElMAs2w4NsrR_af1wYguNReibZylzEZWyGsx5r9M9Z-14

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA
Próba uzyskania wskazania na wskaźniku QQI może czasem być trudna! WSkażniki QQI muszą być umieszczone wycięciami skierowanymi do wewnątrz, do powierzchni części. Zalecany jest stały klej, taki jak cyjanoakrylan, super klej lub odpowiednik. Przymocuj wskażnik QQI odpowiedni do badanej powierzchni, tak aby żadna cześć powierzchi wskażni nie odstawała od badanej powierzchni.

Trying to get your QQI lines to show up can sometimes be tricky! QQIs must be placed in intimate contact with the notches facing inward towards the part surface. Permanent adhesive such as cyanoacrylate, super glue or equivalent, is recommended. Attach the QQI conforming to the part surface with no gaps or loose areas.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA
Produkty rurowe w przemyśle naftowym (OCTG) i elementy krytyczne dla bezpieczeństwa, zarówno na lądzie, jak i na morzu, wymagają okresowej kontroli. Integralność i niezawodność rury wiertniczej, rury przesyłowej, obudów, zbiorników i jakości spoin są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ograniczenia przestojów, ochrony środowiska i spełnienia wymogów prawnych.

Oil Country Tubular Goods (OCTG) and safety critical components, both onshore and offshore, require periodic inspection. Integrity and reliability of drill pipe, line pipe, casing, tubing, tanks and welding are essential to ensure operational safety, to reduce downtime, protect the environment and meet regulatory compliance.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA
Dzięki technice LED o wysokiej intensywności wskazania są jaskrawe i wyraźne. Można zamontować lampę w pewnej odległości, do 117 cm ponad badaną powierzchnią, utrzymując poziom intensywności światła niezbędny do kontroli i mając swobodne ręce.

Indications stand out bright and clear due to high intensity LED technology. You can mount the light out of the way, up to 46 in / 117 cm above the inspection surface while still maintaining inspection level intensity while hands-free.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNAPoznaj 5 podstawowych kroków w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemu wodnego czyszczenia oraz przewodnik rozwiązywania problemów z typowymi problemami i rozwiązaniami.

Pięć podstawowych kroków do identyfikacji i rozwiązania problemu z wodnym środkiem czyszczącym do NDT oraz instrukcja postępowania opisująca często występujące problemy i ich rozwiązania.
Czyszczenie elementów przy użyciu roztworów wodnych jest zwykle jedną z części o wiele obszerniejszego procesu produkcyjnego. Kiedy w procesie tym powstaje problem, inżynierowie i technicy muszą znaleźć źródło problemu i określić najlepsze rozwiązanie.
Czasami problem pojawia się nagle po powodującym go kroku. W tych przypadkach rozwiązanie problemu może być łatwe i proste.
W innych przypadkach problemy pojawiają się dopiero po kilku dalszych krokach obróbki. W tych przypadkach powrót do pierwotnych przyczyn problemu może być trudny.
W artykule przedstawiamy w skrócie 5 podstawowych kroków, jakie można podjąć w celu identyfikacji i rozwiązania problemu z wodnym systemem czyszczącym oraz podajemy listę często występujących problemów związanych z wodnymi środkami czyszczącymi wraz z rozwiązaniami problemów.

Pięć kroków do rozwiązania problemu z wodnym środkiem czyszczącym w badaniach nieniszczących.
- Zidentyfikować: Zidentyfikować etap procesu, w którym problem pojawia się najpierw. Dokładnie obserwować ten etap, żeby stwierdzić, co powoduje uwidocznienie problemu.
- Znaleźć źródło: Poczynając od zidentyfikowanego etapu, w którym pojawia się problem, prześledzić proces wstecz i dokładnie obserwować każdy etap, żeby zidentyfikować źródło problemu.
- Monitorować: Po zidentyfikowaniu etapu powodującego problem monitorować ten etap, żeby stwierdzić, czy problem jest przejściowy, okresowy, czy nieodłącznie związany z procesem.
- Szukać głębiej: Jeśli problem jest przejściowy lub chwilowy, stwierdzić, czy zostały zmienione jakieś materiały albo warunki. Czasami prosta zmiana materiału może spowodować nieprzewidziane problemy. Jeśli problem okazuje się nieodłącznie związany z etapem procesu, zebrać możliwie jak najwięcej informacji. Ocenić, czy można wyeliminować problem przez zmianę etapu, w którym powstaje lub przez zmianę etapu, w którym staje się widoczny. Określić, czy dotyczyłoby to następnych etapów procesu.
- Podjąć działanie: W oparciu o posiadane informacje wdrożyć najlepsze rozwiązanie problemu.

 

Learn the 5 basic steps to identify and solve a aqueous cleaning issue, and a troubleshooting guide with common problems and solutions.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA
Próbki wzorcowe do metody magnetyczno-proszkowej pomagają utrzymać jakość procesu przez weryfikację skuteczności proszku magnetycznego. Używa się ich do sprawdzenia jakości proszku magnetycznego, do porównania różnych proszków, do weryfikacji czułości i widoczności oraz do określenia kierunku i natężenia pola magnetycznego. W niniejszym blogu analizujemy główne zastosowanie wzorców klinowych QQI i wskaźników strumienia magnetycznego, które służą do weryfikacji kierunku i natężenia pola.
Natężenie i kierunek magnetycznego pola są kluczowymi czynnikami decydującymi o udanym badaniu magnetyczno-proszkowym. Aby na badanej powierzchni powstały wskazania, konieczne jest działanie odpowiedniego pola magnetycznego. A ponieważ magnetyzacja ma charakter kierunkowy, tylko nieciągłości przecinające linie strumienia powodują powstanie rozproszonych pól koniecznych do utworzenia tych wskazań.
Niestety, niemożliwy jest bezpośredni pomiar pola magnetycznego wewnątrz badanego elementu. Dlatego wielu praktyków wykorzystuje sztuczne wady albo próbki wzorcowe do potwierdzenia natężenia pola magnetycznego. Sztuczne wady mogą jednocześnie potwierdzić kierunek pola, ponieważ tylko wady prostopadłe do linii strumienia powodują powstanie wskazań. Najpowszechniej stosowanymi sztucznymi wadami są wzorce klinowe QQI i paski wskaźnikowe strumienia. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, które trzeba rozważyć przy wyborze odpowiedniego narzędzia do kontroli.

En este artículo, se definen las tiras indicadoras de flujo de inspección de partículas magnéticas y los indicadores de calidad cuantitativa (QQI) y se les da un enfoque manual para encontrar estándares de fallas artificiales magnética.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA

Trzy wizualne cechy naszych pojemników aerozolowych z zawiesinami magnetycznymi i penetrantami, które sytuują je daleko od wyrobów konkurencyjnych. Obejrzyjcie podsumowanie naszego kierownika marketingu Matta i dowiedzcie się więcej o aerozolach do badań nieniszczących na stronie www.magnaflux.com/Aerosols.

Watch and see 3 visual features of our magnetic particle and liquid penetrant aerosol cans that set them apart from competitors.

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA


Jedną z zalet lamp LED UV jest to, że świecą z pełną intensywnością natychmiast po załączeniu, inaczej niż tradycyjne rtęciowe lampy światła czarnego, które osiągają pełną intensywność po 10 – 15 minutach. Może więc być mylące, kiedy karta wyrobu dla lampy LED UV podaje czas "stabilizacji". W jaki sposób lampa LED może być natychmiast gotowa do pracy, jeśli wymaga czasu stabilizacji? Żeby odpowiedzieć na to, opiszemy szczegółowo, jak pracują różne lampy. W tradycyjnej lampie rtęciowej światło jest generowane przez łuk elektryczny wysokiego napięcia przeskakujący przez parę rtęci wewnątrz bańki lampy. Po załączeniu lampy obwód startera generuje wewnątrz bańki ciepło, które powoduje parowanie rtęci aż do ilości wystarczającej do zajarzenia łuku poprzez parę. Potrzeba około 10 – 15 minut do uzyskania wewnątrz bańki ilości pary rtęci wystarczającej do uzyskania pełnej intensywności światła. To stąd bierze się czas "nagrzewania" tradycyjnej lampy rtęciowej: bańka dosłownie musi się nagrzać, żeby generować światło. Lampy LED reagują przeciwnie. Dioda LED jest układem półprzewodnikowym, który emituje światło, kiedy przepływa przez niego prąd. Ogólnie biorąc, półprzewodniki są bardziej wydajne, kiedy są zimne, więc LED ma maksymalną wydajność (to jest wysyła najwięcej światła) po pierwszym zasileniu lampy. Przepływ prądu przez układ LED powoduje jego nagrzanie, co zmniejsza jego wydajność. Oznacza to, że z czasem użytkowania lampy LED zmniejsza się ilość generowanego przez nią światła. Żeby zapobiec temu efektowi, lampy LED są tak zaprojektowane, żeby odprowadzały ciepło z układu scalonego do chwili stabilizacji ogólnej temperatury. To dlatego lampy LED mają czas "stabilizacji" zamiast czasu "nagrzewania": intensywność spada do czasu ustabilizowania temperatury. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wydajność LED działa w obie strony: wyłączenie lampy LED pozwala na ochłodzenie układów scalonych i ich wydajność z powrotem wzrasta. A więc lampa LED UV powróci do swojej maksymalnej intensywności przy następnym załączeniu. Norma ASTM E3022 wymaga, żeby producenci lamp podawali charakterystykę czasu stabilizacji dla lamp LED. Stabilna praca jest zdefiniowana jako nie więcej niż 5% odchylenia dla 3 różnych pomiarów wykonanych w odstępach 30 minut. Na przykład, czas stabilizacji 5 minut oznacza, że intensywność będzie maleć w ciągu pierwszych 5 minut pracy, ale po tym czasie pozostanie stabilna w granicach ±5%. Wyjaśnienie różnicy między "nagrzewaniem" a "stabilizacją" pozwala zrozumieć, dlaczego karta wyrobu dla lampy LED UV zawiera informację o czasie stabilizacji. Rtęciowe lampy ultrafioletowe potrzebują fizycznego nagrzania do uzyskania pełnej intensywności, podczas gdy lampy LED świecą z pełną intensywnością natychmiast po załączeniu, ale ich intensywność powoli maleje do chwili stabilizacji temperatury.

One advantage to LED UV lamps is they are at full intensity from the instant they are turned on, unlike traditional mercury vapor black lights which require 10-15 minutes to get up to full intensity. So it can be confusing when the product data sheet for an LED UV lamp lists a "stabilization" time. How can the LED lamp be instant-on but still need time to stabilize?

* tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: www.facebook.com/MagnafluxNA>Start | O firmie | Polityka Jakości | ET | RT | PT | MT | Laboratorium | | Biblioteka | Linki | Aktualności | Konferencje | Mapa strony | Kontakt
FoersterBaker Hughes Digital Solutions GmbHLabino MagnafluxParker


Copyright © 1991-2020 NDT System