Badania Nieniszczące - Metody badań nieniszczącychBadania Nieniszczące -  Metoda RTBadania Nieniszczące -  Metoda PTBadania Nieniszczące -  Metoda MTBadania Nieniszczące -  Laboratorium NDT##end_line
OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY NDT SYSTEM

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY NDT SYSTEM » Pobierz Word


I. Postanowienia Ogólne

1. Dostawy wykonywane przez NDT System podlegają tym Ogólnym Warunkom Dostawy NDT System. Firma NDT System nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę lub modyfikację niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy NDT System, o ile zmiana nie zostanie uzgodniona na piśmie. W/w zasady obowiązują również w przypadku dostaw do odbiorców, co do których NDT System posiada wiedzę odnośnie stosowania innych warunków dostaw niż te określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostawy NDT System.

2. Przedstawiciele NDT System nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek ustnych zmian lub uzupełnień w warunkach dostaw w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy NDT System.

3. O ile nie uzgodniono inaczej, warunki dostawy określone przez NDT System w ofercie sprzedaży nie są wiążące. Złożone zamówienia są wiążące dla NDT System na podstawie złożonej oferty.

4. Wszelkie dokumenty związane z działalnością handlową NDT System, które zawierają treści i istotne informacje, pozostają wyłączna własnością NDT System i podlegają ochronie w zakresie praw własności niezależnie od przekazania takich materiałów Klientowi. Wyżej wymienione materiały nie mogą być powielane ani przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody NDT System.

II. Dostawy

1. Jeśli w umowie wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, uzgodnione terminy wykonania nie są terminami ostatecznymi.

2. Termin dostawy lub usługi rozpoczyna się w momencie wyjaśnienia wszystkich wątpliwości oraz uzgodnienia wszystkich warunków transakcji oraz jeśli tak ustalono, dokonania zapłaty na rachunek NDT System.

3. Terminem dostawy jest data wysłania dostawy z siedziby NDT System.

4. Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony o okres uzyskania pozwoleń osób trzecich, braku otrzymania od zamawiającego kompletu wymaganych dokumentów oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej. Odnosi się to również do okresu opóźnienia w dostawie oraz w przypadku siły wyższej u dostawcy NDT System.

5. Dostawy oraz usługi mogą być wykonywane partiami. W przypadku dostaw częściowych, NDT System upoważniony będzie do wystawienia odrębnej faktury za każdą partię towaru/usługi.

6. Jeśli opóźnienie dostawy wystąpi na żądanie Klienta lub z przyczyn, za które Klient odpowiada, NDT System upoważniony będzie do naliczenia poniesionych kosztów.

7. W przypadku powyższych niemożności wykonania przez NDT System dostawy, każda ze stron może odstąpić od zawartej umowy. W przypadku ww. odstąpienia, jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona. W przypadku podjęcia zamiaru odstąpienia od umowy z przyczyn określonych powyżej, strona odstępująca zobowiązana jest, bez zwłoki, poinformować drugą stronę.

8. Anulowanie zamówienia może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą NDT System, z tym, że NDT System zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty odpowiedniej do poniesionych kosztów i strat.

III. Prawa Własności

1. Dostarczony towar pozostaje własnością NDT System do chwili spełnienia wszystkich wymagań wynikających ze stosunków handlowych z Klientem. Zabezpieczenia Klienta na tym towarze, są niedozwolone, a Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania NDT System w formie pisemnej o interwencjach osób trzecich w towar. Dotyczy to także sytuacji, gdy Klient dokonał zapłaty za niektóre towary wskazane przez Klienta. Obowiązek przekazania potwierdzenia płatności spoczywa na odbiorcy.

IV. Zasady dostawy

1. O ile inaczej nie ustalono, dostawy odbywają się na zasadach "Ex Works" siedziba NDT System zgodnie z Incoterms 2000.

2. NDT System wysyła produkty na swój koszt i ubezpiecza produkty w transporcie w przypadku takiego ustalenia z klientem.

V. Gwarancja

1. Jakość dostarczanych produktów określone są w specyfikacji technicznej oraz instrukcji obsługi odnoszącej się do odpowiedniego produktu.

2. Zmiany w dostawach muszą być uzgodnione obustronnie.

3. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest wyłączone, jeżeli niezgodności nie zostały niezwłocznie dostarczone pisemnie do NDT System i nie później niż 7 dni od dostawy.

4. Uprawnienia gwarancyjne wygasają po upływie 12 miesięcy.

5. Gwarancje wyłączone są w przypadku uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowego przechowywania produktu.

VI. Odpowiedzialność 1. Odpowiedzialność NDT System z tytułu dostaw ograniczona jest wyłącznie do wartości dostarczonego towaru.

2. Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego wykonywania podstawowych zobowiązań umownych ograniczona jest do szkód, które NDT System mógł przewidzieć w momencie zawierania umowy jako normalne następstwo jej niewykonania (Szkody Typowe) o ile szkoda nie została spowodowana z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dotyczy szkód na osobie lub nie wynika ze zobowiązań gwarancyjnych lub nie wynika z przepisów o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

VII. Ceny

Ceny NDT System są cenami netto na warunkach "ex works" zgodnie z Incoterms 2000. Doliczany podatek VAT jest zgodny z obowiązującym prawem. Dostawa oraz ubezpieczenie podlegają dodatkowej opłacie, o ile umowa nie stanowi inaczej.

VIII. Warunki Płatności

1. Termin i forma płatności jest określana w ofercie lub w umowie, liczona od daty wystawienia faktury.

3. W sytuacji gdy Klient opóźnia płatności po ustalonym obustronnie terminie, możliwe będzie ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń finansowych na rzecz NDT System.

4. Cesja wierzytelności Klienta wynikających z wzajemnej umowy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody NDT System. Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o udzielenie takiej zgody.

IX. Siedziba

1. Miejscem wysyłki jest siedziba NDT System.

2. Sądem do rozstrzygania sporów wynikających z umów z NDT System jest Sąd Powszechny w Warszawie.

3. Stosowanym prawem dla umów zawartych pomiędzy NDT System a Klientem jest wyłącznie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

X. RODO przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe są przechowywane przez NDT System zgodnie z wymaganiami RODO. NDT System zapewnia ochronę danych oraz nieujawnianie ich osobom trzecim bez zgody osoby, której one dotyczą lub żądania uprawnionego organu państwowego.

NDT System

Twardowskiego 21

01-643 WARSZAWA

ndt-sys@ndt-system.com.plStart | O firmie | Polityka Jakości | RT | PT | MT | Laboratorium | | Biblioteka | Linki | Aktualności | Konferencje | Mapa strony | Kontakt
Baker Hughes Digital Solutions GmbHLabino MagnafluxParker


Copyright © 1991-2024 NDT System